Specjalizacje

Kancelaria nastawiona jest przede wszystkim na obsługę procesową osób fizycznych. Głównymi obszarami są: prawo karne (w tym karne skarbowe i karne gospodarcze), wykroczenia oraz prawo rodzinne. Klienci kancelarii reprezentowani są również we wszelkich sporach cywilnych.

OBSŁUGIWANE SPRAWY:
[kliknij w poniższe linki, by dowiedzieć się więcej o wybranych specjalizacjach]

prawo karne i wykroczenia PRAWO KARNE, WYKROCZENIA, KARNE SKARBOWE, KARNE GOSPODARCZE
Reprezentowanie pokrzywdzonych i sprawców czynów zabronionych na wszystkich etapach postępowania:  przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego  – jako pełnomocnik pokrzywdzonego jak i obrońca podejrzanego, oskarżonego, obwinionego.

prawo rodzinnePRAWO RODZINNE 
Występowanie w sprawach rodzinnych jako pełnomocnik strony powodowej lub pozwanej, pomoc prawna na etapie uzgodnień przedprocesowych, udział w negocjacjach i rozmowach ugodowych. Zakres: alimenty, rozwód, separacja, kontakty z dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

inne_dziedziny_prawaPOZOSTAŁE DZIEDZINY PRAWA
Obsługa prawna w sprawach cywilnych (przygotowywanie i analiza dokumentów, spory sądowe), w tym sprawach pracowniczych itp.

 

W KANCELARII OTRZYMASZ POMOC W POSTACI:
– bieżącego doradztwa prawnego,
– przygotowania wszelkiego rodzaju dokumentów i pism (pozwów, skarg, umów, odwołań, apelacji, wniosków itp.),
– reprezentowania przed sądami i innymi organami,
– wyboru biegłego, sporządzenia opinii,
– obecności adwokata podczas przesłuchań i innych czynności organów ścigania,
– weryfikacji zasadności i legalności działań policji, prokuratury.

Zobacz, dlaczego warto wybrać właśnie moją kancelarię.