534 608 666

Szybka pomoc prawna 24/7

ADWOKAT OD SPRAW KARNYCH I RODZINNYCH

Jesteś pod opieką dyspozycyjnego i zaangażowanego w Twoją sprawę prawnika

W czym Ci pomogę? 

Z ADWOKATEM PEWNIEJ I BEZPIECZNIEJ

W ważnych sprawach zaufaj profesjonalnemu pełnomocnikowi.

SPRAWDŹ, DLACZEGO WARTO

CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

W nagłych przypadkach dojeżdżam do Klienta niezależnie od pory dnia.

Zapraszam do kontaktu

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT TOMASZ SIĘKA

Tu otrzymasz szybką i rzetelną pomoc prawną z zakresu prawa karnego, wykroczeń i rodzinnego.  Oferuję Ci wsparcie niezależnie od Twojego miejsca zamieszkania – dojeżdżam do Klientów z całej Polski. W nagłych przypadkach, jestem dostępny nawet w środku nocy. Poradę możesz uzyskać również on-line i telefonicznie.

 

Właściwe reprezentowanie Klientów w sprawach karnych i rodzinnych, to nie tylko wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia. To również duże osobiste zaangażowanie. Gwarantuję Ci je.

adw. Tomasz Sięka

Porada prawna bez wychodzenia z domu

Zamów pisemną lub tele­fo­niczną kon­sul­ta­cję z praw­ni­kiem

Sko­rzy­staj z porady on-line

Zalety współpracy

Moją dewizą jest przy­stęp­ność, spraw­ność dzia­ła­nia i wysoki poziom świad­czo­nych usług.
Zobacz, dla­czego wła­śnie mi warto powie­rzyć swoją sprawę.

Łatwy kontakt

Łatwy kontakt

Aby uła­twić Ci kon­takt ze mną, udo­stęp­niam kilka moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia mojej pomocy. Sko­rzy­staj z porady praw­nej przez Inter­net, for­mu­la­rza na stro­nie, zadzwoń lub umów się na spo­tka­nie w dogod­nym dla Cie­bie miej­scu.

Przygotowanie merytoryczne

Przygotowanie merytoryczne

Jako praw­nik pro­ce­sowy, sku­tecz­nie łączę wie­dzę praw­ni­czą z prak­tycz­nym doświad­cze­niem. To pozwala mi kom­plek­sowo zająć się Twoją sprawą i przy­go­to­wać odpo­wied­nią stra­te­gię dzia­ła­nia.

Sprawność i szybkość działania

Sprawność i szybkość działania

W tak waż­nych spra­wach jak karne, liczy się czas. Dzia­łam szybko, zde­cy­do­wa­nie i bez­kom­pro­mi­sowo.

Wysokie zaangażowanie

Wysokie zaangażowanie

Sprawy klien­tów trak­tuję jak wła­sne. Anga­żuję się w nie, bo chcę na końcu móc powie­dzieć, że w Twoim inte­re­sie zro­bi­łem wszystko co było moż­liwe.

Porady prawne on-line i przez telefon

Porady prawne on-line i przez telefon

Nie masz czasu na spo­tka­nie, a Twoja sprawa nie wymaga natych­mia­sto­wej inter­wen­cji? Sko­rzy­staj z porady on-line.

Reprezentowanie przed organami państwa

Reprezentowanie przed organami państwa

Repre­zen­tuję Cię nie tylko przed sądami, ale i we wszyst­kich spra­wach urzę­do­wych.

Przejrzyste warunki współpracy

Przejrzyste warunki współpracy

Koszty obsługi praw­nej i sza­co­wane koszty postę­po­wa­nia sądo­wego, znasz od początku. Udo­stęp­niam kilka modeli roz­li­czeń z kan­ce­la­rią, w tym ratalny. Na pewno znaj­dziemy spo­sób dopa­so­wany do Two­ich moż­li­wo­ści.

Dojazd do klienta na terenie całego kraju

Dojazd do klienta na terenie całego kraju

Spo­tkajmy się tam, gdzie jesteś TY! Dojeż­dżam do klien­tów i sądów w całej Pol­sce.

Adwokat Tomasz Sięka

Tomasz Sięka

adwokat

Jestem adwo­ka­tem, spe­cja­li­zu­ją­cym się w spra­wach kar­nych i rodzin­nych. Są to sprawy szcze­gól­nie trudne oraz wyczer­pu­jące dla Klienta, a jed­no­cze­śnie wyma­ga­jące od praw­nika dużej spraw­no­ści dzia­ła­nia i zaan­ga­żo­wa­nia. Tu moim atu­tem jest wie­dza mery­to­ryczna i doświad­cze­nie w spra­wach sądo­wych, a dodat­kową moty­wa­cją to, że lubię pracę z ludźmi i wyzwa­nia jakie nie­sie mi każdy dzień pracy jako adwo­kat.

Klienci doce­niają moją dys­po­zy­cyj­ność i zaan­ga­żo­wa­nie w ich sprawy. To spra­wia, że darzą mnie dużym zaufa­niem. Jest to dla mnie szcze­gól­nie ważne, gdyż bez obu­stron­nego zaufa­nia, udzie­la­nie pomocy bywa utrud­nione.

Dewiza: Sprawa Klienta jest jak moja wła­sna. Daję z sie­bie wszystko.

Blog

Zobacz naj­now­sze wpisy na moim blogu, poświę­co­nym prawu kar­nemu.

Prawa pokrzywdzonego przestępstwem

Poznaj prawa pokrzywdzonego przestępstwem

Wra­ca­jąc do domu z imprezy, doko­nu­jąc zaku­pów przez Inter­net czy nawet odbie­ra­jąc tele­fon od tzw. wnuczka – każdy z nas pew­nego dnia może stać się ofiarą prze­stęp­stwa. Dla­tego warto już dzi­siaj zapo­znać się z pra­wami pokrzyw­dzo­nego w postę­po­wa­niu kar­nym. Kwe­stie te w głów­nej mie­rze regu­luje ustawa Kodeks Postę­po­wa­nia Kar­nego ale także inne ustawy takie jak Kodeks karny wyko­naw­czy oraz Ustawa z dnia 28 listo­pada 2014 r. o ochro­nie i pomocy dla pokrzyw­dzo­nego i świadka.


czytaj więcej >>
Mediacja w sprawach karnych

Mediacja w sprawie karnej? Dobry sposób na bezbolesne zakończenie sprawy

Każ­demu z nas może przy­tra­fić się sytu­acja, w któ­rej zetknie się z poli­cją, pro­ku­ra­to­rem bądź sądem. Pół biedy, jeśli będzie tylko świad­kiem. A co w sytu­acji, gdy będzie stroną postę­po­wa­nia kar­nego – podej­rza­nym lub osobą pokrzyw­dzoną prze­stęp­stwem? Jak naj­szyb­ciej i bez nie­po­trzeb­nych ner­wów zakoń­czyć sprawę? Jak uzy­skać dla sie­bie jak naj­lep­sze roz­strzy­gnię­cie?


czytaj więcej >>
jazda po alkoholu i jej prawne konsekwencje

Co grozi za jazdę na podwójnym gazie?

Z poli­cyj­nych sta­ty­styk można wyczy­tać, iż tylko od 1 maja br. poli­cja zatrzy­mała aż 1223 nie­trzeź­wych kie­ru­ją­cych, liczby te od dłuż­szego czasu utrzy­mują się na zbli­żo­nym pozio­mie. Jaka kara grozi za pro­wa­dze­nie pojazdu pod wpły­wem alko­holu?


czytaj więcej >>