Co grozi za jazdę na podwójnym gazie?

Co grozi za jazdę na podwójnym gazie?

Z policyjnych statystyk można wyczytać, iż tylko od 1 maja br. policja zatrzymała aż 1223 nietrzeźwych kierujących, liczby te od dłuższego czasu utrzymują się na zbliżonym poziomie. Jaka kara grozi za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu?

Kwestię tą reguluje art. 178a Kodeksu karnego zgodnie z którym kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przy czym stan nietrzeźwości, to stan zgodnie z którym alkohol we krwi przekracza 0.5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, albo zawartość w wydychanym powietrzu przekracza 0.25 mg/dm3 lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość (art. 115 § 16 k.k.).

W takim przypadku Sąd zawsze wymierza karę sprawcy według swojego uznania, oczywiście w granicach przewidzianych przez Kodeks karny, zwracając szczególną uwagę by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze.

Sąd na mocy art. 42 § 2 k.k.  również zobligowany jest do orzeczenia obok kary środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres od lat 3 do lat 15. Jeśli kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości sprawca spowodował wypadek w którym są zabici lub ranni sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Oprócz powyższego sąd orzeka również świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w wysokości co najmniej 5 tys. zł (art. 43a § 2 k.k.).

Nie zawsze prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu popełnia się przestępstwo. Czyn ten może stanowić jedynie wykroczenie. Wyznacznikiem w tym przypadku jest zawartość alkoholu we krwi, albo w wydychanym powietrzu. Każdy, kto prowadzi pojazd mechaniczny, podczas gdy poziom alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila albo obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza  (tzw. „stan po użyciu alkoholu”) dopuszcza się wykroczenia, o którym mowa w art. 87 Kodeksu wykroczeń. Sankcje w tym wypadku są znacznie łagodniejsze, bowiem sprawca podlega karze aresztu (od 5 do 30 dni)  albo grzywny (od 50 zł do 5 tys. zł). Przy czym względem sprawcy wykroczenia, o którym mowa powyżej stosuje się obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze od 6 miesięcy do 3 lat.

W większości przypadków, z uwagi na duży nacisk ze strony mass mediów jak również fakt, iż co do zasady jest to czyn charakteryzujący się dużą społeczną szkodliwością, Sądy wymierzając sprawcom takich przestępstw i wykroczeń karę, baczą by z jednej strony była ona dolegliwa, natomiast z drugiej strony spełniała swoje cele prewencyjnie.

Dlatego zanim wsiądziesz za kółko po upojnej imprezie ze znajomymi zastanów się czy warto, bo nigdy nie wiadomo kto czyha na Ciebie za zakrętem.

adwokat Tomasz Sięka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Treść komentarza